معرفی

مشخصات فردی

ندا مذهب جعفری

نام - نام خانوادگی : ندا   مذهب جعفری

پست الکترونیکی : n_mazhabjafari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مجسمه سازی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه هنر تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه الزهرا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پژوهش هنر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

ندا مذهب جعفری
ندا مذهب جعفری

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - دانشکده هنر و معماری
مرتبه علمی :
    استادیار
^